OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vítáme Vás v internetovém obchodě RARÁŠKOV a přejeme příjemné nakupování.

KONTAKT:

pro RC modely : 606/521 522

pro ostatní zboží  724/91 67 91

01402374

DIČ CZ 01402374

Adresa: Hlavní 230, 250 75 Káraný

email : raraskov@centrum.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchode provozovaném společností Bronald sr.o. od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Bronald s.r.o.,  se sídlem Hlavní 230, 250 75 Káraný, IČ: 01402374 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je firma Bronald s.r.o.,  se sídlem Hlavní 230, Káraný, 25075 ; IČ: 01402374 , DIČ CZ01402374

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit rekapitulaci a odeslat objednávku“. Před tímto krokem  jsou ještě  kupujícímu zobrazeny kompletní platné obch. podmínky a kupující v případě odeslání objednávky zaškrtl souhlas s OP, bez souhlasu se objednavka neuloží a není zpracovaná (prodejci se nezobrazí jako dokončená)

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:


a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Reklamační formulář naleznete zde (není nutné použít vzor, pokud chcete můžete použít svůj vlastní průvodní dopis k reklamaci.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím viz níže odkaz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího raraskov@centrum.cz (nejrychlejší).

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde (není nutné použít námi vytvořený - můžete napsat např. jen email)

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy raraskov@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Registrace

Před nákupem  NENÍ NUTNÉ se zaregistrovat. Můžete také použít Vaše přihlašovací údaje ze serveru Mimibazar.cz.  I když se vsak zaregistrujete Vaše registrace Vás nijak k nákupu nezavazuje.

 Možnosti objednání:

1)   vložte vybrané zboží do košíku (kliknutím na obrázek košíku u zvolené položky)  pak zvolte způsob platby a dopravy, a poté odesláním objednávkového formuláře potvrďte svoji objednávku

2)  zasláním objednávky na emailovou adresu: raraskov@centrum.cz ( bez nutnosti registrace)

3) Pokud si přejete hradit cenu za zboží bankovním  převodem, zboží bude pro Vás dáno do  rezervace  po dobu 7 dní, pokud zboží v tomto termínu nebude uhrazeno, vracíme ho zpět do prodeje.

 UPOZORNĚNÍ: Každou objednávkou a stvrzením objednávky se zavazuje prodejce i spotřebitel  řídit pokyny obč. zákoníku kde je mj. uvedeno, že každá učiněná oibjednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

Zboží

Jedná se vždy o prodej nového zboží, v originálním balení.

U oblečení se prosím VŽDY řiďte uvedenými, které jsou u inzerátu vedeny, protože velikosti mnohdy neodpovídají a u různých značek se i velice podstatně liší!!!  

Způsob doručení

1 ) v případě platby při převzetí zboží - DOBÍRKA - se zboží odesílá obratem následující den po objednání zboží (poštovné 125-150,- dle typu objednaného zboží, nebo 200,- express)

2 ) V případě bankovního převodu - zboží zasíláme obvykle od 1 do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet (poštovné paušálně 70,- může být sníženo při malé váze objednávky až na 37,- , anebo zvýšeno do max 100,- při koupi  odrážedel, stanů dle váhy zásilky). Bankovní převod trvá 1-2 PRACOVNÍ dny dle zvolené banky.

 V předvánočním období se lhůta expedice může prodloužit na 1-3 pracovní  dny !

 

Doprava

Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Pokud zásilka nedojde do 30-ti dnů od odeslání prodávajícím tak prodávající podá reklamaci na doručení zásilky na příslušném obchodním místě České pošty. Vyřízení reklamace na doručení ze strany České pošty je 30 dní. 

Reklamace doručené zásilky prostřednictvím přepravce

Prosím zkontrolujte prosím při převzetí zásilky, zda je obal nepoškozený. Za poškození zboží během přepravy odpovídá přepravce. V případě, že je zásilka doručena poškozena je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. V případě, že je zásilka neporušená, ale zboží přepravou utrpělo újmu je nutné, aby toto příjemce reklamoval u přepravce do 48 hodin od převzetí. Déle již to není možné (obchodní podmínky České pošty)

Reklamační řád

Záruční lhůta, platná pro všechny prodávané výrobky, je 24 měsíců od data prodeje. Mimo výrobky které mají záruku prodlouženu na 36 měsíců. Nevztahuje se na výrobky, jejichž životnost je kratší než záruka, např. baterie, elektronika a mechanicky namáhané spoje (podléhají běžnému opotřebení). Výrobky u kterých je vyloučena záruka (zboží na díly apod) je na tuto skutečnost upozorněno vždy u daného zboží.


Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím neprodleně po převzetí a o případných vadách informovat prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně či balíkem, nikoli dobírkou - ta nebude přijata, na adresu pro reklamace -sídlo společnosti. Reklamace bude prodejcem vyřízena neodkladně nejdéle však do 30-ti dnů od doručení reklamovaného zboží. V případě reklamace má zákazník právo na úhradu nákladů vzniklých v důsledku reklamace. Náklady uhradíme ve prospěch bankovního účtu do výše maximálně nutné pro odeslání zásilky, tzn. pokud zákanzík zvolí dražší formu přepravy než je nutné budou uhrazeny náklady za standardní přepravu. Např. pokdu zákazník odešle zásilku pro střednictvím České pošty zásilkou DR balík doruky či EMS  expres budou uhrazeny náklady ve výši cenného balíku, který je pro zaslání reklamace plně dostačující.

Zboží musí být  dobře k přepravě zabalené. K reklamaci doporučujeme předložit písemné oznámení o zjištěných závadách a kopii faktury. Zboží předávejte do reklamace čisté bez zjevných nečistot od používání (např.i znečištěné a zaprášené matrace apod.)  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Baterie - Minimální životnost baterií je 6 měsíců. Po této době nebude uplatněna reklamace na pokles
kapacity, je dána běžným užíváním.

Některé typy  z RC modelů jsou prodáváné na ND (náhradní díly) a zde je záruka na jednotlivé náhradní díly modelu nikoli na funkčnost. Elektronika je dávána  k modelu jako dárek. Tato informace je vždy uvedena viditelně u konkrétního zboží a zařazena v sekci bazar tak, aby nebylo možné ji zaměnit s novým zbožím !

Nepodléháme EET, nepřijímáme platby v hotovosti, ani platební kartou, osobní odběr s platbou v hotovosti není možný

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

 

Raráškov získal po proveření eshopu logo ověřeného obchodníka, včetně statusu ověřené adresy

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DOBÍRKA - platba při převzetí
DORUČENÍ je většinou druhý den od odeslání, nejdéle den následující. Platbu provedete při převzetí zboží přímo přepravci Odesíláno je jako DR balík Českou poštou.
145,00 Kč ZDARMA
BANKOVNÍM PŘEVODEM
Vyberte pokud požadujete platbu bankovním převodem. Poštovné může být sníženo až na 45,- (v případě objednání malých věcí např. tričko, puzzle, malé náhradní díly apod).
89,00 Kč ZDARMA
EMS EXPRES - DOBÍRKA
Vyberte pokud požadujete expresní doručení českou poštou do 24 hodin od odeslání. Tento způsob přepravy lze použít pouze při platbě dobírkou (platba při převzetí zásilky)
250,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
POTVRZENÍ VÝBĚRU PŘEPR./PLATBY
Prosím označte toto políčko jako potvrzení Vámi výše uvedeného výběru přepravy a platby
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF